Prevencinė veikla

Pagrindinis prevencinės veiklos parke tikslas  - padėti vietos gyventojams laikytis saugomoje teritorijoje taikomų specialiųjų teisės aktų reikalavimų.

Veisiejų regioninio parko grupė pavestas funkcijas vykdo ugdant vietos gyventojų, saugomos teritorijos lankytojų ir kitų suinteresuotų asmenų vertybinį saugomos teritorijos tikslų supratimą, gamtos apsaugos nuostatas, informacinę kultūrą (gebėjimą naudotis informacijos šaltiniais) gamtos apsaugos srityje, užtikrinant informacijos apie saugomą teritoriją prieinamumą, įtraukiant vietos gyventojus, bendruomenes, kitus suinteresuotus asmenis į saugomos teritorijos steigimo tikslų įgyvendinimą.

Vykdant prevencinę veiklą laikomasi pagrindinių veiklos principų: ne bendravimo raštu, o tiesioginio bendravimo ir konsultavimo, teikiamos informacijos kokybės ir išsamumo užtikrinimo, bendradarbiavimo su vietos bendruomenėmis. Tuo tikslu  stebima ir vertinama vizualinės informacinės sistema natūroje ir infrastruktūros lankytojams būklė, rengiami ir dalyvaujama įgyvendinant edukacinius projektus, planuojamos savanorystės programos.  Bendradarbiaujant su vietos bendruomenėmis, vietos savivaldos institucijomis, mokyklomis, žygeivių klubais ir kitomis organizacijomis, verslo subjektais, siekiama į saugomos teritorijos tikslų įgyvendinimą įtraukti kuo daugiau asmenų, institucijų, organizacijų.  Koordinuojami jų veiksmai, skatinamos iniciatyvos, planuojami įgyvendinti bendri projektai (gamtos apsaugos, kraštovaizdžio tvarkymo, infrastruktūros gerinimo, etnokultūros puoselėjimo), kuriais įgyvendinami saugomos teritorijos tikslai; agituojama įsitraukti į saugomos teritorijos tvarkymą, naudojantis įvairių fondų (paramos) lėšomis.

Prevencinė veikla planuojama ir vykdoma atsižvelgiant į grupės tikslus, uždavinius, funkcijas, Veisiejų regioninio parko apsaugos ir tvarkymo prioritetus, režimo pažeidimų tendencijas, taikant konkrečias kompleksines ar kitokias priemones problemoms spręsti. Specialistai prevencinę veiklą vykdo pagal Direkcijos direktoriaus patvirtintą Prevencinės veiklos planą.

Prevencine programa siekiama glaudesnio bendradarbiavimo su vietos bendruomenėmis, norint suderinti parko gyventojų poreikius su veiklą Veisiejų regioniniame parke reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-16