Pareigų aprašymas Spausdinti

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės grupė - kvalifikuoti darbininkai;

2. Pareigybės pavadinimas – meistras;

3. Pareigybės lygis – C.

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Veisiejų regioninio parko direkcijos meistro pareigybė reikalinga palaikyti Veisiejų regioninio parko direkcijos vidaus ir aplinkos švarą ir tvarką, prižiūrėti elektros, vėdinimo, šilumos ūkį, atlikti smulkius ūkinius, statybos ir remonto darbus, rekreacinės įrangos, transporto ir inventoriaus remonto, teritorijos priežiūros darbus; organizuoti pagalbinių darbininkų iš viešųjų darbų programos darbą.

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI EINANČIAM MEISTRO PAREIGAS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas privalo turėti ne žemesnį kaip vidurinis išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją.

6. Meistras turi planuoti, organizuoti savo veiklą remiantis direkcijos nuostatais ir direktoriaus įsakymais;

7. Asmeninės savybės: sąžiningumas, pareigingumas, darbštumas, komunikabilumas, kūrybingumas;

8. Turėti B kategorijos vairuotojo, traktorininko teises.

IV. MEISTRO FUNKCIJOS

9. Šias pareigas einantis darbuotojas pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:

9.1. Palaiko direkcijos administracinio pastato vidaus ir aplinkos švarą, tvarką, atlieka smulkius remonto darbus;

9.2. Prižiūri direkcijos elektros, vėdinimo ir šilumos ūkį (su dujine katiline);

9.3. Reguliariai tikrina inventoriaus, tarnybinių transporto priemonių, įrengimų, rekreacinės įrangos būklę ir apie pasitaikiusius gedimus informuoti direktorių;

9.4. Pagal galimybes remontuoja inventorių, tarnybines transporto priemones, įrengimus ir rekreacinę įrangą;

9.5. Tausoja Veisiejų regioninio parko direkcijos turtą ir patikėtą inventorių;

9.6. Užtikrina tarnybinių transporto priemonių švarą;

9.7. Vykdo tarnybinių transporto priemonių techninę priežiūrą ir aptarnavimą, racionalų naudojimą, tinkamą saugojimą ir laikymą, organizuoja savalaikį techninės apžiūros atlikimą;

9.8. Vykdo Veisiejų regioninio parko direkcijos veiklos planuose suplanuotų prižiūrėti rekreacinių, gamtinių, nekilnojamųjų kultūros vertybių objektų ir teritorijų priežiūros darbus;

9.9. Esant būtinybei, dalyvauja planiniuose ir neplaniniuose Veisiejų regioninio parko teritorijos patikrinimuose;

9.10. Vairuoja direkcijos tarnybines transporto priemones, vykdant saugomos teritorijos planinius ir neplaninius patikrinimus, rekreacinių, gamtinių, nekilnojamųjų kultūros vertybių objektų ir teritorijų priežiūros darbus;

9.11. Organizuoja padalbinių darbininkų iš viešųjų darbų programos darbą regioninio parko teritorijoje ar priskirtose teritorijose;

9.12. Vykdo Veisiejų regioninio parko lankytojų centro nuolatinį statinio būklės stebėjimą ir priežiūrą;

9.13. Vykdo Veisiejų regioninio parko direkcijos darbuotojų atstovo saugai ir sveikatai funkcijas;

9.14. Atlieka Veisiejų regioninio parko direkcijos tarnybinių automobilių ir traktoriaus tepalų keitimo, padangų, akumuliatorių ir atsarginių dalių apskaitą;

9.15. Vykdo Veisiejų regioninio parko direktoriaus įsakymus ir pavedimus ir kitus nurodymus.

V. TEISĖS

Meistras turi teisę:

10. Reikalauti iš direktoriaus aprūpinti jį tvarkingais įrankiais, mechanizmais, medžiagomis, darbo drabužiais ir avalyne (pagal įmonėje nustatytas normas), asmeninės bei kolektyvinės apsaugos priemonėmis ir reikiamais techniniais dokumentais;

11. Teikti Veisiejų regioninio parko direktoriui pasiūlymus, susijusius su savo darbo tobulinimu;

12. Pranešti direktoriui apie visus išaiškėjusius trūkumus savo kompetencijos ribose;

13. Dalyvauti organizuojamuose direkcijos darbuotojų susirinkimuose, išsakyti juose savo nuomonę gamybiniais bei saugos ir sveikatos klausimais;

14. Nevykdyti direktoriaus nurodymų, jeigu jie prieštarauja saugos ir sveikatos, priešgaisrinių taisyklių reikalavimams, kelia grėsmę žmonių ir įrenginių saugumui tol, kol nebus išsiaiškinti iškilę prieštaravimai;

15. Reikalauti, kad darbuotojai nešiukšlintų ir neterštų administracinėse ir buitinėse patalpose;

16. Turi kitas teisės aktų numatytas teises.

V. ATSAKOMYBĖ

17. Meistras atsakingas už šios instrukcijos jam pavestų funkcijų kokybišką ir savalaikį vykdymą;

18. Už darbo drausmės pažeidimus, tarnybinių pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų pažeidimą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

VI. PAVALDUMAS IR PRIĖMIMAS IR ATLEIDIMAS IŠ DARBO

19. Meistras tiesiogiai pavaldus Veisiejų regioninio parko direktoriui.

20. Meistras priimamas į darbą ir atleidžiamas iš darbo Veisiejų regioninio parko direktoriaus įsakymu įstatymų nustatyta tvarka.