Pareigų aprašymas Spausdinti

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II. PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto, vykdančio reindžerio – rekreacininko funkcijas, pareigybė reikalinga ugdyti parko lankytojų, vietos gyventojų ir kitų suinteresuotų asmenų vertybinį regioninio parko tikslų supratimą, aplinkosaugines nuostatas, informacinę kultūrą aplinkosaugos srityje, užtikrinti informacijos apie saugomą teritoriją prieinamumą, lankytojų kokybinei ir kiekybinei analizei vykdyti, rekreacinei veiklai koordinuoti ir kontroliuoti, saugomos teritorijos kontrolei vykdyti.

 

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – ekologinis švietimas, rekreacinės veiklos regioniniame parke koordinavimas ir specialiojoje veiklos srityje  -  prevencinės veiklos regioniniame parke koordinavimas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Žinoti saugomų teritorijų sistemą ir jos valdymo pagrindus, regioninio parko tikslus ir uždavinius;

4.2. Būti susipažinęs su parko teritorija, saugomomis vertybėmis;

4.3. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą bakalauro ar magistro kvalifikacinį laipsnį;

4.4. Žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Aplinkos ministerijos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos ir kitus teisės aktus, susijusius su darbo sritimi;

4.5. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei daryti išvadas;

4.6. Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

4.7. Mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių) B1 lygmeniu;

4.8. Mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook ar analogiškomis kompiuterinėmis programomis;

4.9. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

4.10. Turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:

5.1. Bendrauja su kiekvienu suinteresuotu asmeniu, stengiasi išsiaiškinti kylančių neaiškumų priežastis, Veisiejų regioninio parko direkcijos (toliau – Direkcija) kompetencijos ribose padeda spręsti iškylančias problemas;

5.2. Tiesiogiai teikia informaciją, saugomų teritorijų lankymo klausimais, apie parko vertybes, turistinius maršrutus, poilsio ir maitinimo sąlygas ir kitas turistines paslaugas, t.y. žodžiu informuoja sutiktus parko lankytojus, gyventojus, besikreipiančius asmenis arba dalina informacinio pobūdžio skrajutes, bukletus, kitus leidinius;

5.3. Identifikuoja tikslines asmenų grupes, kurioms teikia aktualią informaciją (žygeivių, skautų klubams, kelionių organizatoriams ir kt. asmenims, organizuojantiems parko lankytojų grupes, teikia informaciją saugomų teritorijų lankymo, parko steigimo tikslų, parko išskirtinės visuotinės vertės klausimais; saugomoje teritorijoje veikiantiems ūkininkams ar jų susivienijimams – informaciją apie ūkinės veiklos galimybes, kompensacijas ir pan., bendruomenėms – apie saugomos teritorijos steigimo tikslus, taip pat apie projektus, kuriuos įgyvendindama bendruomenė galėtų prisidėti prie saugomos teritorijos steigimo tikslų įgyvendinimo ir kt.);

5.4. Teikia konsultacijas dėl saugomoje teritorijoje ūkinei veiklai keliamų reikalavimų, nustatyto gamtos ir kultūros paveldo apsaugos režimo, saugomoje teritorijoje saugomų buveinių tipų ir rūšių apsaugos reikalavimų, vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų režimo, statybų procedūrų, teritorijų planavimo dokumentų įgyvendinimo, specialiųjų žemės, miško, vandens telkinių, nekilnojamųjų kultūros vertybių naudojimo sąlygų, saugomos teritorijos steigimo tikslų įgyvendinimo klausimais fiziniams ir juridiniams asmenims savo kompetencijos ribose;

5.5. Stebi fizinių ir juridinių asmenų vykdomą veiklą, teikia konsultacijas dėl numatomos vykdyti veiklos geriausių būdų ir formų;

5.6. Gavus informaciją apie saugomoje teritorijoje planuojamą vykdyti veiklą, imasi prevencinių priemonių, siekiant užkirsti kelią galimam teisės aktų pažeidimui: išsiaiškina ar planuojantis veiklą asmuo turi pakankamai informacijos apie veiklai keliamus reikalavimus, procedūras, pateikia trūkstamą informaciją, paaiškina grėsmes;

5.7. Vykdo valstybinę saugomų teritorijų kontrolę;

5.8. Renka ir apibendrina informaciją apie parko gamtos, kultūros ir kraštovaizdžio vertybes, teikia informaciją ekspozicijų, informacinių leidinių ruošimui, rengia publikacijas spaudoje bei informaciniuose leidiniuose ir kt.;

5.9. Organizuoja ir dalyvauja seminaruose, įvairiuose renginiuose, mugėse, parodose, pristatant ir skleidžiant parko idėjas ir veiklą;

5.10. Teikia pasiūlymus dėl ekskursijų ir lankytojų centro lankytojų srautų reguliavimo, lydi pažintinių ekskursijų ar žygių dalyvius, supažindina su parko lankymo taisyklėmis, supažindina lankytojus su Direkcijos vykdoma veikla, saugomais gamtos ir kultūros objektais, augalija ir gyvūnija;

5.11. Dalyvauja vykdant lankytojų, vietos gyventojų kokybinę ir kiekybinę analizę, apklausas, siekiant išsiaiškinti parko teritorijos rekreacines apkrovas, lankytojų poreikius ir interesus, analizuoja gautus duomenis, teikia pasiūlymus dėl saugomos teritorijos tikslų įgyvendinimo ir suinteresuotų asmenų interesų suderinimo;

5.12. Analizuoja parko lankytojų įpročius, teikia pasiūlymus dėl sociokultūrinės aplinkos poveikio koregavimo, lankytojų tinkamų ekologinių įpročių ir elgesio gamtoje formavimo, rekreacinių apkrovų reguliavimo priemonių taikymo, stebi ir vertina priemonių efektyvumą;

5.13. Stebi ir vertina vizualinės informacinės sistemos natūroje ir infrastruktūros lankytojams būklę. Fiksuoja jos pažeidimus, niokojimo atvejus ir imasi būtinų priemonių niokojimui sustabdyti ir būklei atstatyti;

5.14. Rengia ir dalyvauja įgyvendinant edukacinius projektus, savanorystės programas, bendradarbiaujant su vietos bendruomenėmis, vietos savivaldos institucijomis, mokyklomis, žygeivių klubais ir kitais susivienijimais, verslo subjektais; siekia į saugomos teritorijos tikslų įgyvendinimą įtraukti kuo daugiau asmenų, institucijų, organizacijų, koordinuoja jų veiksmus;

5.15. Skatina iniciatyvas, padeda rengti ir įgyvendinti projektus (aplinkos apsaugos, kraštovaizdžio tvarkymo, infrastruktūros gerinimo, etnokultūros puoselėjimo), kuriais įgyvendinami saugomos teritorijos tikslai;

5.16. Organizuoja savanorių darbą, t.y. įtraukia į saugomų teritorijų tvarkymą ir operatyvų būklės stebėjimą vietos gyventojus ir kitus aktyvius piliečius, neabejingus saugomų teritorijų tikslams ir vertybių apsaugai;

5.17. Organizuoja susitikimus su suinteresuotų asmenų grupėmis, kurių metu aptariami aktualūs klausimai, kylančios problemos, galimi jų sprendimo būdai, siekia, kad suinteresuoti asmenys dalyvautų priimant atitinkamus sprendimus, teiktų pasiūlymus dėl veiklos, infrastruktūros, saugomos teritorijos apsaugos ir tvarkymo tobulinimo;

5.18. Inicijuoja ir organizuoja susitikimus su kompetentingais asmenimis, atstovauja Direkciją vietos savivaldos ir kitose institucijose, sprendžiant problemas Direkcijos kompetencijos ribose;

5.19. Palaiko ryšius su kitais saugomų teritorijų reindžeriais, dalinasi gerąja patirtimi;

5.20. Skatina ir užtikrina pažintinio turizmo plėtros prioriteto įgyvendinimą, koordinuoja bei vykdo rekreacinių zonų, esančių parke priežiūrą ir tvarkymą, teikia siūlymus dėl rekreacinių zonų ir išteklių būklės pagerinimo;

5.21. Kaupia ir sistemina informaciją apie parke esančias rekreacines zonas, rekreacinius išteklius, jų būklę;

5.22. Teikia pasiūlymus ir dalyvauja rengiant rekreacinių zonų teritorijų planavimo dokumentus, pažintinio turizmo trasų projektus, nagrinėja ir teikia pasiūlymus bei išvadas kitų institucijų rengiamiems teritorijų planavimo dokumentams rekreacijos srityje;

5.23. Bendradarbiauja su Direkcijos ir kitų institucijų specialistais rekreacinės veiklos klausimais, teikia jiems informaciją apie šioje veiklos srityje numatomus ar vykdomus darbus;

5.24. Organizuoja rekreacinės ir informacinės infrastruktūros apsaugos ir tvarkymo priemonių įgyvendinimą parko teritorijoje, teikia pasiūlymus dėl rekreacinių apkrovų reguliavimo priemonių taikymo, stebi jų efektyvumą;

5.25. Rengia ir teikia vidinėje saugomų teritorijų duomenų sistemoje rekreacinių pasų: turizmo trasų, pėsčiųjų takų, stovyklaviečių, poilsiaviečių, atokvėpio vietų, apžvalgos aikštelių, apžvalgos bokštų,  ketvirtines ataskaitas;

5.26. Rengia ir teikia regioninio parko direktoriui tvirtinti individualius ir direkcijos metinės veiklos planus ir ataskaitas nustatytos veiklos srityje;

5.27. Vykdo lankytojų monitoringą;

5.28. Vykdo Veisiejų regioninio parko direktoriaus įsakymus ir pavedimus.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

   6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Veisiejų regioninio parko direktoriui.