Pareigų aprašymas Spausdinti

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto, vykdančio kraštotvarkininko funkcijas, pareigybė reikalinga vykdyti Veisiejų regioninio parko teritorijos apsaugą ir racionalaus gamtos išteklių naudojimo priežiūrą, darbui su juridiniais ir fiziniais asmenimis kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo, planavimo ir projektavimo klausimais.

III. VEIKLOS SRITYS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijos bendrojoje veiklos srityje – dokumentų valdymas, specialiojoje veiklos srityje – teritorijų planavimas, projektų rengimas, vykdymas ir kontroliavimas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1 Žinoti saugomų teritorijų sistemą ir jos valdymo pagrindus, regioninio parko tikslus ir uždavinius;

4.2. Būti susipažinęs su regioninio parko teritorija ir saugomomis vertybėmis;

4.3. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą bakalauro ar magistro kvalifikacinį laipsnį;

4.4. Žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius kraštovaizdžio apsaugą ir tvarkymą, teritorijų planavimą, kultūros paveldo apsaugą ir tvarkymą, žemės reformą, miškų tvarkymą, statybas, kitus su jo funkcijomis susijusius teisės aktus;

4.5. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei daryti išvadas;

4.6. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

4.7. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles,

4.8. Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Word, GIS, MS Excel, MS Outlook ar analogiškomis programomis);

4.9. Mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių) A2 lygiu;

4.10. Turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. Organizuoja Direkcijos užsakomųjų teritorijų planavimo dokumentų (specialiųjų, detaliųjų planų, techninių projektų) rengimą: sąlygų surinkimą, planavimo organizacijų parinkimą ir kt.;

5.2. Dalyvauja Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos ar Direkcijos užsakytų teritorijų planavimo dokumentų rengimo, svarstymo, derinimo ir pateikimo tvirtinti procedūrose;

5.3. Nagrinėja ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia sąlygas bei išvadas regioniniame parke rengiamiems teritorijų planavimo dokumentams ir statinių projektams;

5.4. Vykdo valstybinę saugomų teritorijų kontrolę;

5.5. Vykdo statinių statybų ir rekonstrukcijų, vagonėlių ir kitų kilnojamųjų objektų ar įrenginių kontrolę pagal priskirtą kompetenciją;

5.6. Rengia parko teritorijos tvarkymo tikslines programas ir kitus strateginio planavimo dokumentus, organizuoja jų įgyvendinimą;

5.7. Organizuoja informacinės infrastruktūros įrengimo, apsaugos ir tvarkymo priemonių įgyvendinimą regioninio parko teritorijoje;

5.8. Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių veiklą, tobulinimo;

5.9. Teikia konsultacijas kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo, planavimo, projektavimo klausimais juridiniams ir fiziniams asmenims;

5.10. Kaupia ir sistemina statinių ir teritorijų planavimo dokumentų bylų archyvą;

5.11. Organizuoja ir koordinuoja bei vykdo kultūros paveldo vertybių apsaugą, sunaikintų ir pažeistų kultūros paveldo kompleksų bei objektų atkūrimą;

5.12. Organizuoja taikomuosius mokslinius tyrimus, susijusius su materialaus kultūros paveldo išsaugojimu, kaupia informaciją kultūros paveldo apsaugos srityje;

5.13. Fiksuoja, sistemina ir kaupia medžiagą apie materialųjį kultūros paveldą;

5.14. Teikia siūlymus dėl kultūros paveldo vertybių įtraukimo į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą ir vietinius nekilnojamųjų kultūros vertybių registrus ar sąvadus;

5.15. Organizuoja kultūros paveldo vertybių ekspozicijų, informacinių stendų įrengimą, kitų informacinių priemonių įdiegimą;

5.16. Rengia ir platina informaciją parko informacinės sistemos kūrimą, organizuoja jos įgyvendinimą;

5.17. Rengia medžiagą gamtos ir kultūros paveldo vertybėms propaguoti spaudoje, dalyvauja Direkcijos aplinkosauginio švietimo veikloje: kaupia, sistemina ir teikia medžiagą informacijos priemonių (leidinių, ekspozicijų, informacinių stendų, elektroninės informacijos ir kt.) ruošimui;

5.18. Nustatyta tvarka atstovauja Direkcijai, nagrinėjant teritorijų planavimo, kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo, kultūros paveldo objektų teritorijų, rekreacinių teritorijų ir išteklių apsaugos bei priežiūros klausimus regioniniame parke;

5.19. Žino Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus statybų, kraštovaizdžio, kultūros paveldo objektų apsaugos ir tvarkymo bei priežiūros klausimais;

5.20. Vykdo kraštovaizdžio monitoringą;

5.21. Pagal kompetenciją teikia pasiūlymus regioninio parko direktoriui, teritorijų planavimo, statybų, rekonstrukcijų, kraštovaizdžio, kultūros paveldo apsaugos ir tvarkymo klausimais;

5.22. Rengia ir teikia regioninio parko direktoriui tvirtinti individualius ir direkcijos metinės veiklos planus ir ataskaitas nustatytos veiklos srityje;

5.23. Kontroliuoja, kaip yra laikomasi regioninio parko lankymo taisyklių;

5.24. Bendradarbiauja su Direkcijos ir kitų institucijų specialistais kraštovaizdžio, kultūros paveldo tvarkymo klausimais, teikia jiems informaciją apie šioje veiklos srityje numatomus ar vykdomus darbus;

5.25. Direktoriaus pavedimu bendradarbiauja su užsienio institucijomis ir organizacijomis, vykdančiomis ūkinę veiklą parko teritorijoje;

5.26. Bendradarbiauja su Aplinkos ministerijos struktūriniais padaliniais bei jai pavaldžiomis institucijomis, kitomis institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis, regioniniame parke gyvenančiais gyventojais jo kompetencijai priskirtoje srityje;

5.27. Rengia Veisiejų regioninio parko priežiūros ir tvarkymo žemėlapį GIS programoje;

5.28. Rengia ir teikia vidinėje saugomų teritorijų duomenų sistemoje saugomų teritorijų tvarkymas ir pritaikymas lankymui ketvirtines ataskaitas;

5.29. Vykdo Veisiejų regioninio parko direktoriaus įsakymus ir pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Veisiejų regioninio parko direktoriui.