Pareigų aprašymas Spausdinti

I. PAREIGYBĖ

1. Pareigybės pavadinimas - specialistas;

2. Pareigybės lygis – B.

 

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1. Turėti aukštesnįjį išsilavinimą;

3.2. Žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir biudžetinių įstaigų finansinę ir ūkinę veiklą, viešąjį administravimą, darbo santykių reguliavimą, asmens duomenų apsaugą, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas vyresniojo specialisto funkcijoms atlikti;

3.3. Mokėti:

3.3.1. valstybinę kalbą, žinoti raštvedybos taisykles bei teisės aktų rengimo reikalavimus;

3.3.2. naudotis ryšių, kita telekomunikacijų bei dauginimo technika;

3.3.3. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

3.3.4. dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

3.4. Gebėti:

3.4.1. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

7.4.2. rengti direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus,

3.4.3. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

3.4.4. dirbti komandoje.

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Teikia nustatytais terminais Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui (toliau – Centras):

4.1. Direkcijos buhalterinei apskaitai tvarkyti reikalingus  apskaitos dokumentus, nurodytus sutarties su Centru dokumentų ir informacijos sąraše, kuriais pagrindžiamos įvykdytos ūkinės operacijos;

4.2. Informaciją apie suteiktas ir (ar) gautas garantijas, ūkinius įvykius, teismo procesus, kuriuose kaip ieškovas (pareiškėjas) ar atsakovas dalyvauja Direkcija (nurodydami ieškinio sumą, tikėtiną teismo proceso baigtį, tikimybę, kad Direkcija gali patirti sąnaudų arba gauti pajamų (žalos atlyginimą)), kitą informaciją, nurodytą sutarties su Centru dokumentų ir informacijos sąraše, nurodydami sumas ir kitą Direkcijos apskaitai tvarkyti reikalingą ir (arba) centralizuotos apskaitos įstaigos prašomą informaciją;

4.3. Rengia ir teikia Centrui asmenų, kurie turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti Direkcijos apskaitos dokumentus, sąrašą;

4.4. Informaciją apie periodinių valstybės biudžeto asignavimų poreikį;

5.  Atlieka inventorizaciją Inventorizacijos taisyklių nustatyta tvarka;

6.    Atlieka Direkcijos turto būklės ir atliktų turto būklės pagerinimo darbų įvertinimą ir teikia pasiūlymus Direktoriui ar jo pavedimu kitam vadovaujamas pareigas einančiam asmeniui;

7.    Teikia pasiūlymus Direktoriui ar jo pavedimu kitam vadovaujamas pareigas einančiam asmeniui dėl ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiko nustatymo;

8.    Nustato Direkcijos turto likvidacinę vertę;

9.    Dalyvauja priimant sprendimą dėl užsakovo atliktų darbų priskyrimo prie einamojo remonto ar prie esminio turto pagerinimo;

10.  Parengia ir pasirašo Direkcijos turto perdavimo – priėmimo, ilgalaikio turto perdavimo naudoti veikloje, ilgalaikio turto naudojimo veikloje nutraukimo, turto nurašymo, atsargų nurašymo, pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, trumpalaikio turto nurašymo ir likvidavimo, turto atidavimo naudoti, ūkinio inventoriaus nurašymo ir kitus aktus;

11.  Nustato Direkcijos turto liekamųjų medžiagų vertę;

12.  Nustato Direkcijos turto tikrąją vertę VSAFAS nurodytais atvejais;

13.  Vykdo griežtos apskaitos blankų: grynųjų pinigų priėmimo kvitų, saugomos teritorijos lankytojų bilietų apskaitą ir išdavimą; kontroliuoja, kad grynieji pinigai pagal išrašytus pinigų paėmimo kvitus ir išplatintus saugomos teritorijos lankytojų bilietus būtų įnešti į Direkcijos sąskaitą banke;

14.  Vykdo išankstinę finansų kontrolę;

15.  Atlieka kitas Direktoriaus ar jo pavedimu kito vadovaujamas pareigas einančio asmens pavestas atlikti funkcijas, kiek tai susiję su apskaitos organizavimu.

16. Planuoja asignavimų darbo užmokesčiui poreikį;

17. Rengia Valstybės biudžeto lėšų programų, pajamų įmokų programos sąmatas, kitų lėšų naudojimo sąmatas, reikalui esant, jas tikslina;

18. Analizuoja finansinių išteklių panaudojimą bei teikia pasiūlymus direktoriui dėl jų panaudojimo gerinimo;

19. Tvarko Direkcijos turto nuomos, panaudos ir pasaugos teise valdomo turto apskaitą;

20. Dalyvauja sudarant investicijų programas ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

21. Pildo Direkcijos tarnybinių automobilių kelionės lapų apskaitos žurnalą,  tikrina kelionės lapų užpildymo teisingumą bei degalų sunaudojimo atitikimą patvirtintai kuro normai, rengia degalų sunaudojimo ataskaitas;

22. Išrašo Direkcijos teikiamų paslaugų sąskaitas faktūras;

23. Teikia Centrui dokumentus numatytus Personalo administravimo funkcijų centralizuoto atlikimo tvarkos apraše dėl:

23.1 konkursų organizavimo ir paskelbimo  valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje;

23.2. darbuotojų priėmimo į pareigas, perkėlimo į kitas pareigas, atleidimo iš darbo;

23.3. atostogų suteikimo, pratęsimo, perkėlimo;

23.4. darbuotojų kasmetinio vertinimo;

23.5. tarnybinių nuobaudų skyrimo ir darbo drausmės pažeidimo;

23.6. darbo užmokesčio priedų, priemokų, premijų, pašalpų skyrimo ir personalo skatinimo;

23.7. leidimų dirbti kita darbą, pagal sutartį;

23.8. tarnybinių komandiruočių;

23.9. praktikos atlikimo įstaigoje.

24. Pildo darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir nustatytais terminais pateikia Centrui;

25. Užtikrina raštvedybos tvarkymą Direkcijoje, vadovaujantis Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis pagal norminių ir metodinių dokumentų reikalavimus, teikia metodinę paramą šiais klausimais įstaigos darbuotojams;

26. Rengia ir teikia derinimui dokumentacijos planą;

27. Peržiūri gautus dokumentus (korespondenciją), atlieka pirminį jų tvarkymą, registruoja, atiduoda direktoriui, o su jo rezoliucija – vykdytojui;

28. Registruoja Direkcijos  siunčiamus dokumentus;

29. Formuoja Direkcijos bylas bei kaupia, sistemina, saugo informaciją ir dokumentus, ruošia bylas  ir perduoda archyviniam saugojimui į Direkcijos archyvą;
30. Pagal kompetenciją rengia įsakymų projektus tvarkomosios - organizacinės veiklos klausimais ir teikia juos direktoriui;

31. Direktoriaus pasirašytus įsakymus registruoja įsakymų registruose;

32. Atsako už asmens duomenų apsaugą;

33. Vykdo Veisiejų regioninio parko direktoriaus įsakymus ir pavedimus.