Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „ Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo išvadų rengimas ir teikimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Planų, programų ar planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo išvadų rengimas ir teikimas.

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga apima planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) pateiktų dokumentų vertinimą ir poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo išvadų teikimą.

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas.

Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas.

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas.

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-08-18 nutarimu Nr. 967.

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-06-23 įsakymu Nr. D1-311.

Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-05-22 įsakymu Nr. D1-255.

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Siekdamas gauti paslaugą, planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas, vadovaudamasis Tarkos aprašo 30 punktu, užpildo šio Tvarkos aprašo 3 priedo bendrąją bei A dalis ir pateikia Direkcijai (raštu ir skaitmenine formate). 

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Valstybės registruose arba kitose valstybės ar savivaldybių informacinėse sistemose esanti informacija.

Esant poreikiui, grupė bendradarbiauja su kitais fiziniais bei juridiniais asmenimis ir gauna iš jų informaciją, būtiną poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumui nustatyti.

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

Grupės valstybės tarnautojas, kuris pagal pareigybės aprašymą atsakingas už Natura 2000 teritorijas.

7.

Administracinės paslaugos vadovas

Direkcijos vadovas.

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo išvada pateikiama per 20 darbo dienų

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

10.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga tarpinė

11.

Prašymo forma

Pateikiamas laisvos formos,  prašymas ir Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo forma 

 

Paslaugos teikimo schema

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-16