Pažymos apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus privataus miško savininkams ar jų asociacijoms, siekiantiems paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Su Natura 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklos sritį „Parama Natura 2000 miškuose“, išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pažymos apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus privataus miško savininkams ar jų asociacijoms, siekiantiems paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Su Natura 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklos sritį „Parama Natura 2000 miškuose“, išdavimas.

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga apima privataus miško savininkų ar jų asociacijų (toliau – pareiškėjas) pateiktų prašymų dėl pažymos apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus privataus miško savininkams ar jų asociacijoms, siekiantiems paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Su Natura 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklos sritį „Parama Natura 2000 miškuose“ (toliau – pažyma) išdavimo nagrinėjimą.

Prašymui esant pagrįstam, pareiškėjui išduodama nustatytos formos pažyma.

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimas Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos įgyvendinimą, paskyrimo“;

2. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 3D-246 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“;

3. Pažymos apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus privataus miško savininkams ar jų asociacijoms, siekiantiems paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Su Natura 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklos sritį „Parama Natura 2000 miškuose“, išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2015 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. V-87 „Dėl pažymos apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus privataus miško savininkams ar jų asociacijoms, siekiantiems paramos pagal priemonės „Su Natura 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklos sritį „Parama Natura 2000 miškuose“, išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Laisvos formos prašymą išduoti pažymą;

2. Pažymėjimą apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą Nekilnojamojo turto registre (miško valdymo teisę patvirtinantį dokumentą);

3. Įgaliojimą (jei prašymą teikia įgaliotas asmuo);

4. Vieną iš šių dokumentų:

4.1. vidinės miškotvarkos projektą;

4.2. Valstybinės miškų tarnybos pažymas apie miškų valstybės kadastro duomenis (pažyma su taksaciniais rodikliais ir pažyma su miško žemėlapio fragmente pažymėtomis žemės sklypo ribomis);

4.3. miškininko specialisto Išvadą apie žemės sklype nustatytą EB svarbos paukščių veisimosi vietą;

5. Leidimą kirsti mišką – kai siekiama gauti išmoką už apribojimą plynose pagrindinių miško kirtimų biržėse palikti papildomą skaičių neiškirstų žalių medžių

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija

Valstybės registruose arba kitose valstybės ar savivaldybių informacinėse sistemose esanti informacija.

Esant poreikiui, Veisiejų regioninio parko grupė kreipiasi į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos dėl į „Natura 2000“ teritoriją ar EB svarbos miškų buveinę patenkančio žemės sklypo dalies ploto nustatymo. Taip pat bendradarbiauja su kitais fiziniais bei juridiniais asmenimis ir gauna iš jų informaciją, būtiną pažymai išduoti.

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

Grupės valstybės tarnautojas, kuriam pavesta teikti tokias paslaugas pagal pareigybės aprašymą.

7.

Administracinės paslaugos vadovas

Direkcijos vadovas.

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Veisiejų regioninio parko grupės gauti prašymai išduoti pažymą  išnagrinėjami per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos.

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

 

10.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas išduoti pažymą rašomas laisvos formos,

Prašymas turi būti asmens pasirašytas, nurodytas jo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktinis telefono numeris,  jeigu kreipiasi juridinis asmuo – pavadinimas, kodas, buveinės adresas, kontaktinis telefono numeris.

 

Paslaugos teikimo schema

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-16