Išvados/pažymos apie leidimą miškui įveisti saugomoje teritorijoje ir „Natura 2000“ teritorijoje teikimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Išvados/pažymos apie leidimą miškui įveisti saugomoje teritorijoje ir „Natura 2000“ teritorijoje teikimas.

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga apima fizinių ir juridinių asmenų (toliau – pareiškėjas) prašymų dėl išvados/pažymos apie leidimą miškui įveisti saugomoje teritorijoje ir „Natura 2000“ teritorijoje teikimo (toliau – išvada/pažyma) nagrinėjimą.

Esant pagrįstam prašymui, pareiškėjui išduodama nustatytos formos išvada/pažyma.  

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimas Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos įgyvendinimą, paskyrimo“;

2. Miško įveisimo ne miško žemėje taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 3D-130/D1-144 „Dėl miško įveisimo ne miško žemėje“;

3. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miško veisimas“ įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 3D-538 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miško veisimas“ įgyvendinimo taisyklių, patvirtinimo“;

4. Išvados/pažymos apie leidimą miškui įveisti saugomoje teritorijoje ir „Natura 2000“ teritorijoje teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus  2017 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. V-126 „Dėl išvados/pažymos apie leidimą miškui įveisti saugomoje teritorijoje ir „Natura 2000“ teritorijoje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymą išduoti išvadą/pažymą. Jei dokumentus teikia Žemėtvarkos skyrius – žemės savininko prašymo kopiją;

2. Žemės nuosavybės ar valdymo teisę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. Sklypo, kuriame planuojama įveisti mišką, plano kopiją;

4. Įgaliojimą (jei prašymą teikia įgaliotas asmuo) arba bendraturčių sutikimą (įgaliojimą), patvirtintą notaro (jei žemės sklypas, kuriame planuojama veisti mišką, valdomas bendra daline arba jungtine nuosavybės teise);

5. Žemės savininko mirties liudijimą, paveldėjimo teisės liudijimą (jeigu prašymo teikimo metu jis yra išduotas paveldėtojui), kai prašymą teikia mirusio fizinio asmens žemės sklypo paveldėtojas.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija

Valstybės registruose arba kitose valstybės ar savivaldybių informacinėse sistemose esanti informacija.

Esant poreikiui, Veisiejų regioninio parko grupė kreipiasi į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos dėl žemės sklypo dalies, kurioje miško įveisimas leidžiamas, ploto nustatymo. Taip pat, esant poreikiui, atlieka žemės sklypo vertinimą vietoje, bendradarbiauja su kitais fiziniais bei juridiniais asmenimis ir gauna informaciją, būtiną išvadai/pažymai teikti.

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

Grupės valstybės tarnautojas, kuriam pavesta teikti tokias paslaugas pagal pareigybės aprašymą.

7.

Administracinės paslaugos vadovas

Direkcijos vadovas.

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Veisiejų regioninio parko grupės gauti prašymai išduoti išvadą/pažymą  išnagrinėjami per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos.

Atlikus žemės sklypo vertinimą vietoje, išvada/pažyma parengiama per 5 darbo dienas nuo vertinimo vietoje atlikimo dienos.

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

 

10.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas išduoti išvadą/pažymą rašomas laisvos formos,

Prašymas turi būti asmens pasirašytas, jeigu kreipiasi fizinis asmuo – nurodytas jo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktinis telefono numeris,  jeigu kreipiasi juridinis asmuo – pavadinimas, kodas, buveinės adresas, kontaktinis telefono numeris.

 

Paslaugos teikimo schema

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-16