Paslaugos

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Asmenų skundų, pranešimų ir prašymų priėmimas ir nagrinėjimas.

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Priimami ir registruojami (gavimo dieną) visi Veisiejų regioninio parko grupei (toliau – grupė) pateikti skundai, pranešimai ar prašymai, įteikti tiesiogiai asmeniui atvykus į grupę, atsiuntus paštu, el. paštu, faksu ar pristatyti kitais būdais.

Parengti atsakymai į skundus, pranešimus ar prašymus teikiami paštu, el. paštu, faksu ar tiesiogiai įteikiami asmeniui atvykus į grupę.

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.

2. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas.

3. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875.

4. Dokumentų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 19.

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Besikreipiančio asmens pateiktas skundas, pranešimas ir prašymas turi atitikti išvardintus reikalavimus:

1. Asmenų skundai, pranešimai ir prašymai, pateikti raštu, turi būti:

1.1. parašyti valstybine kalba;

1.2. parašyti įskaitomai;

1.3. asmens pasirašyti, nurodytas jo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo) ir duomenys ryšiui palaikyti;

1.4. pridedama informacija ir dokumentai, reikalingi administracinės procedūros sprendimui priimti, kurių nėra valstybės registruose ar kitose valstybės ar savivaldybių informacinėse sistemose.

2. Asmens skundas, pranešimas ar prašymas, pateiktas elektroniniu būdu ir pasirašytas elektroniniu parašu, prilyginamas prašymui, pateiktam raštu.

3. Asmenų skundai, pranešimai ir prašymai, pateikti elektroniniu būdu (skenuoti, faksu), turi būti parengti taip, kad Tarnybos darbuotojai galėtų:

3.1. atpažinti elektroninio dokumento formatą;

3.2. atidaryti ir apdoroti jį elektroninių dokumentų valdymo sistemos informacinių technologijų priemonėmis;

3.3. atpažinti turinį;

3.4. jei pateikiamas elektroninis dokumentas, identifikuoti elektroninį parašą ir skundą, pranešimą ar prašymą pateikusį asmenį.

Pastaba. Jei skundą, pranešimą ar prašymą pasirašo asmuo arba jo atstovas, turi būti pridedamas įgaliojimas ar kitoks dokumentas, patvirtinantis atstovo įgaliojimus.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija

Skundui, pranešimui, prašymui nagrinėti reikalinga Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos turima informacija, valstybės registruose arba kitose valstybės ar savivaldybių informacinėse sistemose esanti informacija.

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

Grupės valstybės tarnautojas, kuriam pagal prašymo turinį bus pavesta nagrinėti skundą, pranešimą ar prašymą.

7.

Administracinės paslaugos vadovas

Direkcijos vadovas.

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Grupėje gauti skundai, pranešimai, prašymai išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo jų gavimo dienos. Esant teisės aktais nustatytoms aplinkybėms, šis terminas gali būti pratęstas teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

 

10.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Skundas, pranešimas, prašymas rašomas laisvos formos.

Skundas, pranešimas, prašymas turi būti asmens pasirašytas, jeigu kreipiasi fizinis asmuo – nurodytas jo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktinis telefono numeris,  jeigu kreipiasi juridinis asmuo – pavadinimas, kodas, buveinės adresas, kontaktinis telefono numeris.

11.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga galutinė.

Prašymai (skundai, pranešimai), kurių grupė nėra įgaliota spręsti, per 5 darbo dienas persiunčiami kompetentingai institucijai ir asmuo apie tai informuojamas. Kai institucija, galinti išspręsti pateiktus klausimus, nežinoma, prašymas grąžinamas asmeniui, nurodant grąžinimo priežastį.

Asmuo turi teisę apskųsti priimtą administracinės procedūros sprendimą teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Paslaugos teikimo schema

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Dirbtinių nepratekamų vandens telkinių įrengimo vietos derinimas

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Planuojant įrengti dirbtinį vandens telkinį valstybiniame parke, biosferos rezervate ar valstybinio rezervato buferinėje apsaugos zonoje, įskaitant šiose teritorijose esančias „Natura 2000“ teritorijas, dirbtinio vandens telkinio įrengimo vieta turi būti suderinta su valstybinio parko, biosferos rezervato, valstybinio rezervato direkcija.

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m liepos  12 d įsakymas Nr. D1-590/3D-583 ,,Dėl dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1.  Žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų kopijos;

2.  Raštiškas žemės sklypo bendraturčių sutikimas;

3.   Laisvos formos prašymas

4. Informacija apie aprašo II skyriuje išdėstytų reikalavimų laikymąsi vykdant numatomą veiklą.

5. Dirbtinio vandens telkinio brėžinys, kuriame nurodomas planuojamas dirbtinio vandens telkinio gylis, plotas ir profilis

6. Žemės sklypo planas su pažymėta dirbtinio vandens telkinio įrengimo vieta ir koordinatėmis

7. Kita su dirbtinio vandens telkinio įrengimu susijusi informacija, kuri teikiančiam prašymą asmeniui atrodo svarbi.

8. Planuojant įrengti dirbtinį vandens telkinį melioruotoje žemėje, jo įrengimo vieta turi būti suderinta su savivaldybe, kuri patikėjimo teise valdo ir naudoja valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinius

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Nurodyti 4. punkte

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

Veisiejų regioninio parko grupės tarnautojas

7.

Administracinės paslaugos vadovas

Veisiejų regioninio parko direktorius

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

10.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas rašomas laisvos formos

 

Paslaugos teikimo schema

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Išvados/pažymos apie leidimą miškui įveisti saugomoje teritorijoje ir „Natura 2000“ teritorijoje teikimas.

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga apima fizinių ir juridinių asmenų (toliau – pareiškėjas) prašymų dėl išvados/pažymos apie leidimą miškui įveisti saugomoje teritorijoje ir „Natura 2000“ teritorijoje teikimo (toliau – išvada/pažyma) nagrinėjimą.

Esant pagrįstam prašymui, pareiškėjui išduodama nustatytos formos išvada/pažyma.  

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimas Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos įgyvendinimą, paskyrimo“;

2. Miško įveisimo ne miško žemėje taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 3D-130/D1-144 „Dėl miško įveisimo ne miško žemėje“;

3. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miško veisimas“ įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 3D-538 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miško veisimas“ įgyvendinimo taisyklių, patvirtinimo“;

4. Išvados/pažymos apie leidimą miškui įveisti saugomoje teritorijoje ir „Natura 2000“ teritorijoje teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus  2017 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. V-126 „Dėl išvados/pažymos apie leidimą miškui įveisti saugomoje teritorijoje ir „Natura 2000“ teritorijoje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymą išduoti išvadą/pažymą. Jei dokumentus teikia Žemėtvarkos skyrius – žemės savininko prašymo kopiją;

2. Žemės nuosavybės ar valdymo teisę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. Sklypo, kuriame planuojama įveisti mišką, plano kopiją;

4. Įgaliojimą (jei prašymą teikia įgaliotas asmuo) arba bendraturčių sutikimą (įgaliojimą), patvirtintą notaro (jei žemės sklypas, kuriame planuojama veisti mišką, valdomas bendra daline arba jungtine nuosavybės teise);

5. Žemės savininko mirties liudijimą, paveldėjimo teisės liudijimą (jeigu prašymo teikimo metu jis yra išduotas paveldėtojui), kai prašymą teikia mirusio fizinio asmens žemės sklypo paveldėtojas.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija

Valstybės registruose arba kitose valstybės ar savivaldybių informacinėse sistemose esanti informacija.

Esant poreikiui, Veisiejų regioninio parko grupė kreipiasi į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos dėl žemės sklypo dalies, kurioje miško įveisimas leidžiamas, ploto nustatymo. Taip pat, esant poreikiui, atlieka žemės sklypo vertinimą vietoje, bendradarbiauja su kitais fiziniais bei juridiniais asmenimis ir gauna informaciją, būtiną išvadai/pažymai teikti.

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

Grupės valstybės tarnautojas, kuriam pavesta teikti tokias paslaugas pagal pareigybės aprašymą.

7.

Administracinės paslaugos vadovas

Direkcijos vadovas.

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Veisiejų regioninio parko grupės gauti prašymai išduoti išvadą/pažymą  išnagrinėjami per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos.

Atlikus žemės sklypo vertinimą vietoje, išvada/pažyma parengiama per 5 darbo dienas nuo vertinimo vietoje atlikimo dienos.

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

 

10.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas išduoti išvadą/pažymą rašomas laisvos formos,

Prašymas turi būti asmens pasirašytas, jeigu kreipiasi fizinis asmuo – nurodytas jo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktinis telefono numeris,  jeigu kreipiasi juridinis asmuo – pavadinimas, kodas, buveinės adresas, kontaktinis telefono numeris.

 

Paslaugos teikimo schema

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pažymos apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus privataus miško savininkams ar jų asociacijoms, siekiantiems paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Su Natura 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklos sritį „Parama Natura 2000 miškuose“, išdavimas.

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga apima privataus miško savininkų ar jų asociacijų (toliau – pareiškėjas) pateiktų prašymų dėl pažymos apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus privataus miško savininkams ar jų asociacijoms, siekiantiems paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Su Natura 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklos sritį „Parama Natura 2000 miškuose“ (toliau – pažyma) išdavimo nagrinėjimą.

Prašymui esant pagrįstam, pareiškėjui išduodama nustatytos formos pažyma.

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimas Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos įgyvendinimą, paskyrimo“;

2. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 3D-246 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“;

3. Pažymos apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus privataus miško savininkams ar jų asociacijoms, siekiantiems paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Su Natura 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklos sritį „Parama Natura 2000 miškuose“, išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2015 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. V-87 „Dėl pažymos apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus privataus miško savininkams ar jų asociacijoms, siekiantiems paramos pagal priemonės „Su Natura 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklos sritį „Parama Natura 2000 miškuose“, išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Laisvos formos prašymą išduoti pažymą;

2. Pažymėjimą apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą Nekilnojamojo turto registre (miško valdymo teisę patvirtinantį dokumentą);

3. Įgaliojimą (jei prašymą teikia įgaliotas asmuo);

4. Vieną iš šių dokumentų:

4.1. vidinės miškotvarkos projektą;

4.2. Valstybinės miškų tarnybos pažymas apie miškų valstybės kadastro duomenis (pažyma su taksaciniais rodikliais ir pažyma su miško žemėlapio fragmente pažymėtomis žemės sklypo ribomis);

4.3. miškininko specialisto Išvadą apie žemės sklype nustatytą EB svarbos paukščių veisimosi vietą;

5. Leidimą kirsti mišką – kai siekiama gauti išmoką už apribojimą plynose pagrindinių miško kirtimų biržėse palikti papildomą skaičių neiškirstų žalių medžių

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija

Valstybės registruose arba kitose valstybės ar savivaldybių informacinėse sistemose esanti informacija.

Esant poreikiui, Veisiejų regioninio parko grupė kreipiasi į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos dėl į „Natura 2000“ teritoriją ar EB svarbos miškų buveinę patenkančio žemės sklypo dalies ploto nustatymo. Taip pat bendradarbiauja su kitais fiziniais bei juridiniais asmenimis ir gauna iš jų informaciją, būtiną pažymai išduoti.

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

Grupės valstybės tarnautojas, kuriam pavesta teikti tokias paslaugas pagal pareigybės aprašymą.

7.

Administracinės paslaugos vadovas

Direkcijos vadovas.

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Veisiejų regioninio parko grupės gauti prašymai išduoti pažymą  išnagrinėjami per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos.

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

 

10.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas išduoti pažymą rašomas laisvos formos,

Prašymas turi būti asmens pasirašytas, nurodytas jo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktinis telefono numeris,  jeigu kreipiasi juridinis asmuo – pavadinimas, kodas, buveinės adresas, kontaktinis telefono numeris.

 

Paslaugos teikimo schema

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Planų, programų ar planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo išvadų rengimas ir teikimas.

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga apima planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) pateiktų dokumentų vertinimą ir poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo išvadų teikimą.

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas.

Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas.

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas.

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-08-18 nutarimu Nr. 967.

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-06-23 įsakymu Nr. D1-311.

Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-05-22 įsakymu Nr. D1-255.

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Siekdamas gauti paslaugą, planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas, vadovaudamasis Tarkos aprašo 30 punktu, užpildo šio Tvarkos aprašo 3 priedo bendrąją bei A dalis ir pateikia Direkcijai (raštu ir skaitmenine formate). 

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Valstybės registruose arba kitose valstybės ar savivaldybių informacinėse sistemose esanti informacija.

Esant poreikiui, grupė bendradarbiauja su kitais fiziniais bei juridiniais asmenimis ir gauna iš jų informaciją, būtiną poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumui nustatyti.

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

Grupės valstybės tarnautojas, kuris pagal pareigybės aprašymą atsakingas už Natura 2000 teritorijas.

7.

Administracinės paslaugos vadovas

Direkcijos vadovas.

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo išvada pateikiama per 20 darbo dienų

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

10.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga tarpinė

11.

Prašymo forma

Pateikiamas laisvos formos,  prašymas ir Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo forma 

 

Paslaugos teikimo schema

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Žemės sklypų kadastrinių matavimų planų derinimas

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Parengtas žemės sklypo planas turi būti suderintas su institucija, atsakinga už saugomas teritorijas, jei žemės sklypas ar jo dalis patenka į saugomas teritorijas;

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 522 ,,Dėl nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių“

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1.  Žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų kopijos (arba ištrauka iš žemės reformos žemėtvarkos projekto)

2.   Laisvos formos prašymas

3.   Žemės sklypo planas

4.  Užpildyta žemės sklypo kadastro duomenų forma

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Nurodyti 4. punkte

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

Veisiejų regioninio parko grupės tarnautojas

7.

Administracinės paslaugos vadovas

Veisiejų regioninio parko direktorius

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

10.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

-

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

 Prašymas rašomas laisvos formos,

 

Paslaugos teikimo schema

Veisiejų regioninio parko specialistai pagal išankstinius užsakymus organizuoja pažintines ekskursijas ir edukacinius užsiėmimus


Edukaciniai užsiėmimai

Ekskursijos ir žygiai

Teikiamų mokamų paslaugų įkainiai

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-16